TIRES-ONLINETRADE DOO, matični broj: 21279528, pib: 109982987, sa sedištem u Republici Srbiji,  MILENTIJA POPOVIĆA 5V/16/S2, 11000 Beograd,(u daljem tekstu: TIRES-ONLINETRADE DOO preduzima zakonom propisane mere zaštite privatnosti podataka o ličnosti, regulisanih odredbama Zakona o zaštiti podatka o ličnosti ( „Zakon“).

„Podatkom o ličnosti“ smatra se svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

I - Osnovna prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Vaša zakonska prava u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti su: (i) pravo na pristup podacima o ličnosti što podrazumeva Vaše pravo na detaljan pristup informacijama o tome koje Vaše podatke obradjujemo; (ii) pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti; (iii) pravo na brisanje podataka o ličnosti; (iv) pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti; (v) pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti; (vi) pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući i profilisanje; (vii) pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme; (viii) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; (ix) pravo na prenosivost podataka o ličnosti.

Po Vašem zahtevu u vezi sa Vašim pravima postupićemo u roku od 30 (trideset) dana od prijema Vašeg zahteva, ali ne kasnije od 60 dana od dana prijema zahteva, ukoliko je reč o kompleksnim zahtevima, koji zahtevaju naročito angažovanje i temeljnost. Vaš zahtev možemo usvojiti ili odbiti ukoliko ga ocenimo neosnovanim. Pritužbu Povereniku za informacje od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti možete podneti na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Tel: +38111 3408 900, mejl adresa [email protected].

II - Načela obrade

Podaci o ličnosti se od uvek obrađuju u skladu sa principom njihovog čuvanja u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenje konkretne svrhe bitno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana.

III - Pravni osnovi za obradu vaših podataka o ličnosti

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti Klijenata koji su nam potrebni u cilju ispunjenja naših zakonskih i/ili ugovornih obaveza.

Kao  generalni uvoznici i  prodavci automobila i drugih lakih motornih vozila, ovlašćeni za prodaju, održavanje i popravku vozila, te snabdevanje kupaca originalnim rezervnim delovima  prikupljamo, obrađujemo i čuvamo podatke o kupcima i karticama kupaca isključivo u svrhu komercijalnih i marketinških potreba, radi upoznavanja klijenata sa prodajnim i servisnim akcijama Rukovaoca i o terminu redovnih i vanrednih servisa, radi ispitivanja zadovoljstva Klijenata, saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kao i Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon).

Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo, držati i čuvati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, iste tretirati kao poslovnu tajnu, poštujuću sve relevantne propise Republike Srbije. U cilju obezbeđenja zaštite Vaših podataka o ličnosti, preduzimamo kadrovske, tehničke, informatičke i druge mere u cilju zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Zadržavamo pravo otkrivanja podataka o ličnosti i eventualno drugih podataka ukoliko to zahtevaju nadležni državni organi, institucije ili regulatorna tela, u skladu sa propisima Republike Srbije ili nam to propisi nalažu i bez zahteva nadležnih organa, institucija i regulatornih tela, kao i u slučajevima kada je to neophodno radi ostvarivanja naših legitimnih interesa, uključujući potrebe sudskih i drugih postupaka, osim ukoliko su nad takvim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode.

Obrada podataka o ličnosti je dozvoljena jedino ako za to imamo pravni osnov. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti je predviđena obaveza da Vas obavestimo koji je pravni osnov obrade podataka o ličnosti. Kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, naša obrada je zasnovana na sledećim pravnim osnovima:

  • izvršavanje ugovora: na ovom osnovu zasniva se obrada onih podataka o ličnosti koji su nam potrebni da bismo uredno izvršili svoju ugovornu obavezu;
  • pravna obaveza: u slučaju kad nam relevantni zakon nalaže obradu odredjenih podataka o ličnosti, kao npr. Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o trgovini i sl., podzakonski akti, ili zahtevi za otkrivanje podataka nadležnim državnim organima i regulatornim agencijama,saglasno imperativnim propisima (npr. Zakon o sprečavanju novca i finansiranju terorizma, poreski propisi RS i sl.);
  • legitimni interes: Vaše podatke o ličnosti ćemo obradjivati u slučaju postojanja legitimnog interesa za potrebe našeg zakonitog poslovanja, te unapređenja našeg poslovanja, pod uslovom da ne preovladavaju Vaši interesi, prava i slobode;
  • pristanak: u odredjenim slučajevima tražićemo Vaš izričiti pristanak za obradu podataka u odredjenu svrhu, te ćemo obradjivati Vaše podatke o ličnosti samo ako ste Vi na to pristali. Svoj pristanak možete opozvati u svako doba, punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno, u prostorijama Rukovaoca podataka na adresi Milutina Milankovića br. 7V, Beograd. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena.

Kada je davanje Vaših podataka o ličnosti obavezno, isto će biti jasno navedeno. U ovom slučaju ćemo navesti i posledice za slučaj uskraćivanja davanja podataka o ličnosti.

Provere prilikom zasnivanja i tokom poslovnog odnosa sa Vama: tokom poslovnog odnosa sa Vama obavezni smo dau skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije održavamo ažurne evidencije o uspostavljenim poslovnim odnosima, plasiranim proizvodima i pratećim poreskim obavezama i sprovodimo mere u vezi sa kupcima u cilju sprovođenja propisa.

Praćenje i unapredjenje usluga: od Vas možemo da tražimo povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama, uz Vaš prethodni pristanak;

Ostvarivanje pravnih zahteva koje imamo prema Vama ili odbrana od Vaših zahteva: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo koristiti radi ostvarivanja našeg prava prema Vama za pokretanje postupaka za naplatu naših naknada, odštetnih zahteva ili za odbranu od vaših zahteva koji proizlaze ili su u vezi sa poslovnim odnosom sa Vama.

IV - Rok čuvanja podataka o ličnosti

Preuzećemo razumne napore kako bismo Vaše  podatke o ličnosti čuvali samo:

  • dok je to potrebno da bismo postupili po Vašem zahtevu,
  • dok je to potrebno da bismo ispunili zakonske obaveze, obaveze prema regulatornim organima ili zahteve koji su u vezi sa našim internim poslovanjem i politikom,
  • dok Vi ne zatražite njihovo brisanje.

Dužina roka u kojim ćemo čuvati podatke o ličnosti zavisi od konkretnih okolnosti i razloga za koje smo podatke prikupili.

Vaše podatke o ličnosti nećemo čuvati nikada duže od pet godina, osim ukoliko to imperativni propisi Republike Srbije od nas ne zahtevaju, ako je to potrebno radi vođenja sudskih i drugih sličnih postupaka i procedura.

V - Deljenje i prenos Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti delimo sa nadležnim državnim organima, institucijama, regulatornim telima i pravnim licima kada je to zakonom propisano i/ili dopušteno, poštujući odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa Republike Srbije.

Vaše podatke, uz Vaš izričiti prethodni pristanak, možemo deliti sa obrađivačima podataka koji se nalaze isključivo na teritoriji Republike Srbije, u cilju realizacije marketingških aktivnosti i promocije proizvoda i podizanja zadovoljstva potreba korisnika naših usluga. 

VI - Vrsta podataka o ličnosti koje prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koji su nam nužni za ostvarenje navedenih svrha. U zavisnosti od okolnosti, to može uključivati sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, Vaše kontakt podatke(telefon, mobilni telefon, e-mail), datum rođenja, zanimanje, tip vozila u vlasništvu) podatke o ličnosti koji su nam neophodni za izvršenje naših drugih zakonskih i/ili ugovornih obaveza.

VII - Marketinška obaveštenja

Povremeno Vam možemo poslati obaveštenja o kampanjama, promocijama i slična obaveštenja u svrhe direktnog marketinga, poštujući odredbe  Zakona o oglašavanju i drugih propisa RS.

Takva obaveštenja šaljemo samo onim punoletnim fizičkim licima koja, uzimajući u obzir poslovni odnos sa nama, opravdano mogu da očekuju prijem takvih obaveštenja, za šta su nam dali izričit pristanak, te stoga imamo legitimni interes za takav vid komunikacije sa Vama.

U slučaju da više ne želite da primate ovakva obaveštenja, navedeno možete u bilo koje doba zatražiti slanjem e-maila našem odeljenju marketinga na mail adresu: [email protected]

VIII- Alati koji se zasnivaju na lokaciji

Možemo prikupljati podatak o geografskoj lokaciji Vašeg računara, ukoliko je to potrebno u cilju sprovođenja zakonskih ili ugovornih obaveza ili zaštite naših legitimnih poslovnih interesa.

IX - Pravo izbora

Registrovanjem ili davanjem podataka o ličnosti, pristajete na korišćenje tih podataka u skladu sa ovim Obaveštenjem. Vaši podaci o ličnosti se neće upotrebljavati ni u kakve druge svrhe, osim ako za to dobijemo vaše prethodno izričito odobrenje ili ako zakonom ili profesionalnim standardima nije drugačije propisano ili dopušteno. Niste dužni da nam ustupite nijedan podatak o ličnosti, ali u odredjenim slučajevima možemo da zahtevamo da nam ustupite odredjene podatke kako biste mogli da dobijete odredjene usluge. TIRES-ONLINETRADE DOO  Vam može zatražiti pristanak za upotrebu Vaših podataka o ličnosti u takve svrhe. Ako pristanete na odredjene usluge ili vrste komunikacije, naknadno možete da odustanete od takve usluge u bilo kom trenutku. Ukoliko odlučite da odustanete od takve usluge ili komunikacije nastojaćemo da odmah uklonimo takve podatke, pri čemu nam mogu zatrebati dodatni podaci pre obrade Vašeg zahteva.

X - Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko:

1) Klijent nije dao pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka Klijenta ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

XII - Upoznavanje klijenata sa sadržinom obaveštenja

Klijent se upoznaje sa sadržinom ovog obaveštenja u prostorijama Rukovaoca podataka i ima pravo da na svoj zahtev zadrži štampani primerak obaveštenja.
 

U Beogradu, dana 01.01.2022. godine.
TIRES-ONLINETRADE DOO

NAJPOVOLJNIJE<br/>AUTO GUME

NAJPOVOLJNIJE
AUTO GUME

LETNJE GUME
ZIMSKE GUME
GUME NA AKCIJI

Onlinegume koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, statistika. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.